Kerngroep Arbeid

Jonge agrariërs komen steeds meer in aanraking met arbeid. Er zijn steeds minder agrarische bedrijven in Nederland, maar de bedrijven die blijven worden steeds groter. Het werk op deze bedrijven kan niet meer door de eigen gezinsleden gedaan worden, waardoor er arbeid ingehuurd wordt. Niet alleen schaalvergroting, maar ook verbreding vraagt om inhuur van arbeid. Seizoensgebonden agrarische bedrijven werken al langer met veel arbeid.

Werving van personeel is een van de uitdagingen waar de jonge boeren voor staan. Dit is niet altijd makkelijk, omdat de burger nog steeds het beeld van zwaar en vuil werk heeft, maar ook doordat de vergrijzing en ontgroening doorzet. Ook is de beschikbaarheid van buitenlandse arbeidskrachten niet meer altijd vanzelfsprekend. Vanuit BAJK willen we de focus zetten op werving en behoud van personeel. Hierin is het werken aan goed werkgeverschap, imago en onderwijs erg belangrijk. Doordat het budget voor huisvesting van de buitenlandse arbeidskrachten beperkt is en zij in het algemeen slechts gedurende een korte (aaneengesloten) periode werkzaam zijn in Nederland, is op de reguliere woningmarkt voor hen onvoldoende passende huisvesting beschikbaar. Huisvesting voor arbeidsmigranten is een van de belangrijkste onderdelen waarop de Belangenbehartigingskerngroep ‘Arbeid’ zich richt in de belangenbehartiging.

Ook zal de komende jaren de robotisering in de agrarische sector fors toenemen. Dit vraagt om een andere invulling van arbeid. De Belangenbehartigingskerngroep ‘Arbeid’ zal BAJK leden hierbij ondersteunen.

Tot slot komen jonge agrariërs die in aanraking komen met arbeid ook in aanraking met

de bijpassende wet- en regelgeving. Op dit vlak hebben er het afgelopen diverse wijzingen plaatsgevonden. De Belangenbehartigingskerngroep ‘Arbeid’ zal de belangenbehartiging rondom wet- en regelgeving en de doorvertaling naar de gevolgen voor de jonge boer ook in haar werkzaamheden meenemen.

Standpunten richting de provincie Noord-Brabant

a. Op het gebied van huisvesting van arbeidsmigranten proactief te overleggen met de agrarische sector en gemeenten om weerstand en belemmeringen weg te nemen en hieraan zo een impuls te kunnen geven. Neem ook een verruiming in beleid en regelgeving voor huisvesting van arbeidsmigranten in overweging.