Kerngroep Duurzame teeltsystemen en beschikbaarheid van water

De Belangenbehartigingskerngroep ‘Duurzame teeltsystemen en de beschikbaarheid van water’ houdt zich bezig met thema’s die betrekking hebben op onder andere de bodemgezondheid, het veehouderijbeleid en het beleid rondom gewasbeschermingsmiddelen.

Een goede bodemgezondheid is voor veel agrarische bedrijven de kern van het bedrijf. Daarom maken wij ons vanwege het huidige strenge meststoffenbeleid zorgen dat we onze bodem sterk aan het uithongeren zijn. Dit omdat we de bodem niet de voedingsstoffen kunnen geven die het nodig heeft. We willen onze waardevolle, hoogproductieve bodem de voedingsstoffen geven die het wel verdient, zodat wij deze gezonde landbouwgrond ook in goede staat door kunnen geven aan de volgende generaties. Graag zouden we ook af willen van de huidige kalenderlandbouw wat gezien de klimaatveranderingen niet meer passend en optimaal is. Daarnaast gaan we als jonge boeren bewust om met gewasbeschermingsmiddelen. We werken netjes volgens de gestelde richtlijnen om het milieu niet te belasten. Tegelijkertijd blijft de land- en tuinbouw zich ontwikkelen en investeert het in technieken en methodes, bijvoorbeeld precisielandbouw, om het gewas nóg beter te beschermen zonder dat het ten koste gaat van het milieu. Wij vragen de politiek om vertrouwen en voldoende ruimte om ons gewas te kunnen blijven beschermen. De landbouw de enige sector die CO2 en stikstof kan binden in de grond. Hier mag volgens ons meer aandacht voor komen.

Tot slot blijft BAJK in gesprek over het veehouderijbeleid en werken we binnen de Taskforce Toekomstbestendige stallen aan meer bestendige innovatiedynamiek voor een toekomstbestendige veehouderij.

Standpunten richting de provincie Noord-Brabant

Voor de jonge boeren en tuinders is het essentieel dat de provincie ondersteunt bij het ontwikkelen van duurzame teelsystemen. Dit om te zorgen dat jonge boeren rekening kunnen houden met klimaatverandering, extreme weersomstandigheden en de beschikbaarheid van water. Daarom legt BAJK het verzoek bij de provincie Noord-Brabant neer om:

a. Een faciliterende rol in te nemen bij het ontwikkelen van precisielandbouwtechnieken die zijn bedacht en getest in de boerenpraktijk door o.a. het opzetten van Brabantse ‘proeftuinen’ en kennisuitwisseling tussen Brabantse jonge boeren en kennisinstituten. Zo komen kennis, data en technieken beschikbaar.

b. Politiek-bestuurlijk erkenning te geven voor de stikstof-, water- en CO2- vastlegging van gewassen en bodem bij duurzaam bodembeheer door boeren en de boeren hiervoor (direct) financieel te compenseren.

c. Druk uit te oefenen op de Rijksoverheid vanuit de provincie (dan wel in IPO-verband) om kunstmestvervangers uit organische mest toe te staan, zodat kringlopen sneller gesloten kunnen worden en daarnaast prioriteit te geven aan mestverwerkings- en bewerkingsactiviteiten die in het voordeel werken van de boer en de bodem.

d. Zorg te dragen voor de beschikbaarheid van voldoende zoet water voor de land- en tuinbouw op zowel zandgronden (beschikbaarheid van bronwater) als in de kleigebieden (vanwege zoute kwel).

e. Waterbuffering en het afvoeren van water te stimuleren en in overleg met de boeren en waterschappen te faciliteren, zodat de gevolgen van klimaatverandering voor de boer en burger beperkt worden.