Kerngroep Agrarische Ontwikkelruimte

De Belangenbehartigingskerngroep ‘Agrarische ontwikkelruimte’ richt zich op het creëren en behouden van voldoende agrarische ontwikkelruimte, zowel in letterlijke als figuurlijke zin.

De woningnood, stikstofcrisis en energietransitie zijn enkele voorbeelden van ontwikkelingen die gaande zijn die veel druk leggen op de agrarische ontwikkelruimte. Jonge boeren en tuinders vervullen nog steeds een grote maatschappelijke rol en houden het buitengebied leefbaar. Daarom streeft BAJK er naar om bestaande rechten en vergunningen van de jonge boeren en tuinders te laten behouden. Vergund is immers vergund. Daarnaast vindt BAJK het ook belangrijk dat er binnen gemeentes rekening gehouden wordt met de agrarische structuur en dat er een passende oplossing komt voor vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen.

Jonge boeren en tuinders dragen immers bij aan de sociale cohesie in het buitengebied, onderhouden het landschap en zijn cruciaal voor de lokale economie.

Standpunten richting de provincie Noord-Brabant

a. Bestaande rechten en vergunningen van de jonge boeren te laten behouden. Vergund is immers vergund. De verleende vergunning moet intact blijven, inclusief de latente ruimte. Deze latente ruimte is van ons en mag niet afgepakt worden. Indien dit wel gebeurt, dan komt het toekomstperspectief van de jonge boer en tuinder en de verduurzaming van de sector ernstig onder druk te staan.

b. Zorg te dragen voor het Agrarische Beheerfonds, De nog nader in te richten stikstofbank die ontwikkelruimte behoud en creëert voor jonge en innovatieve boeren en tuinders in Brabant.

c. Binnen de Omgevingsvisie te zorgen dat er agrarische ontwikkelruimte blijft door rekening te houden met de agrarische structuur in gemeenten. Bedrijven die in deze gemeenten gevestigd zijn moet kunnen blijven verduurzamen en het verdwijnen van agrarische gronden om bijvoorbeeld zonneparken, industrieterreinen en natuur te realiseren mag niet ten kosten gaan van agrarische bedrijfsontwikkeling. Er moet ruimte zijn voor o.a. kringlooplandbouw, het creëren van voldoende mogelijkheden voor teeltondersteunende voorzieningen, de bouw van bewaarplaatsen/verwerkingsruimtes op eigen erf en de huisvesting van arbeidsmigranten.

d. Agrarische ondernemers die willen investeren in vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen financieel of beleidsmatig te belonen om o.a. criminaliteit op het platteland tegen te gaan.

e. Jonge boeren sociale ruimte te bieden om te ondernemen door de toegevoegde waarde van de land- en tuinbouw actief te benadrukken in de politiek en richting de maatschappij. Wereldwijd is de Nederlandse agrarische sector toonaangevend op het gebied van duurzame voedselproductie, zoals dierenwelzijn, het verwerken van reststromen en productie-efficiëntie. Bovendien dragen boeren en tuinders bij aan de sociale cohesie in het buitengebied, onderhouden ze het landschap en zijn ze cruciaal voor de lokale economie.