Kerngroep Omgeving & Inpassing

De kerngroep Omgeving & Inpassing richt zich op de maatschappelijke en politieke wensen en ontwikkelingen die er op het buitengebied en de jonge boer af komen. Aankomend seizoen gaat de kerngroep deze maatschappelijke en politieke wensen en ontwikkelingen in kaart brengen en vervolgens worden er onderwerpen uitgekozen waarop BAJK een visie vormt waarmee de continuïteit van de agrarische sector in het Brabantse landschap gewaarborgd kan worden en waar ook op de wensen en ontwikkelingen van de politiek en maatschappij ingespeeld kan worden. Denk bijvoorbeeld aan de maatschappelijke wens voor meer biodiversiteit in de vorm van teeltvrije zones en bloemrijke akkerranden, natuurinclusieve landbouw en weidevogelbeheer.

Maar denk ook aan de ontwikkeling die gaande is met betrekking tot stoppende agrarische bedrijven met leegstand en het risico op verpaupering van gebouwen en criminaliteit als gevolg. Wat voor gevolgen heeft dit voor de jonge boer en hoe denkt BAJK dat hier politiek gezien op in gespeeld dient te worden?

Al met al een hoop onderwerpen op het
gebied van Omgeving & Inpassing waarmee deze kerngroep aan de slag kan gaan. Niet alleen op het gebied van belangenbehartiging en het innemen van standpunten, maar zeker ook in de vorm van communicatie en het laten zien wat er al goed gaat op dit vlak en waarin de boer en burger elkaar versterken. De agrarische kinderopvang, gezondheidszorg en recreatie zijn hier mooie voorbeelden van.