Kerngroep Financierbaarheid van de land- en tuinbouw

De Belangenbehartigingskerngroep ‘Financierbaarheid van de land- en tuinbouw’ houdt zich bezig met thema’s die betrekking hebben op bedrijfsoverdracht, financiering en verwaarding van agrarische producten.

In deze huidige tijd zijn er steeds minder agrarische bedrijfsopvolgers en daarom is het van groot belang voor Brabant dat jonge boeren maximaal worden ondersteund in hun ondernemerschap en het ontwikkelen van hun passie. Daarnaast neemt de investeringsdruk voor agrarische bedrijven door aangescherpte milieuregels toe. Juist voor kleinschalige gezinsbedrijven kan dit een strop zijn, omdat zij vanwege hun beperkte omvang lastig kunnen voldoen aan deze financiële verplichtingen met in sommige gevallen bedrijfsbeëindiging als gevolg. Het zou jammer zijn als deze bedrijven zouden verdwijnen.

In het verlengde hiervan ligt het huidige subsidiebeleid van de provincie Brabant. Veel subsidies op zogenaamd duurzame investeringen zijn alleen interessant voor goed renderende bedrijven, terwijl andere bedrijven – vaak met een kleinere omvang – buiten dergelijke subsidieregelingen vallen. Volgens ons is deze manier van stimulering niet gewenst en zouden deze regelingen op een laagdrempelige manier toegankelijk gemaakt moeten worden voor de jonge agrariërs.

BAJK streeft naar een eerlijke prijs voor agrarische producten.

Standpunten richting de provincie Noord-Brabant

Voor de jonge boer is het belangrijk dat de provincie bij het invoeren van beleidsmaatregelen rekening houdt met de positie waarin jonge boeren en tuinders zich bevinden. Daarom legt BAJK het verzoek bij de provincie Noord-Brabant neer om:

a. Extra faciliterende ondersteuningsmaatregelen voor jonge boeren rondom bedrijfsovername om aan beleidsmaatregelen te kunnen voldoen. Dit is nodig, omdat enkele jaren na bedrijfsovername er weinig budget is om bijvoorbeeld te kunnen investeren in emissiearme systemen, teeltondersteunende voorzieningen of energiebesparende maatregelen.

b. Een forse korting te geven op de legeskosten bij vergunningsaanvragen. Dit om bedrijfsoverdracht en innovatie in de agrarische sector te stimuleren. Door de hoge legeskosten weerhoudt de provincie de (jonge) boeren om optimaal gebruik te maken van hun bouwblok en bedrijfspotentieel omdat een wijziging of uitbreiding te veel niet-rendabele kosten met zich mee brengt.

c. Een kartrekkersrol in te nemen bij het vernieuwen van de verdeling van marges over de gehele keten. Op dit moment is de verdeling van de marges oneerlijk. Hieraan ligt onder andere ten grondslag dat op dit moment het grootste gedeelte van de investeringen voor verduurzaming bij de primaire agrarische sector terecht komen. Dit zorgt voor een enorme kostenstijging voor de jonge boer en tuinder en hierdoor komen de marges en het toekomstperspectief voor hen nog verder onder druk te staan. De kosten voor verduurzaming zouden door de gehele agro- en foodsector gedragen moeten worden en hiervoor is een vernieuwing van de verdeling van de marges nodig.

In de media:https://www.agrifirm.nl/nieuws/agrifirm-en-bajk-aan-de-verdientafel-in-brabant/