Belangenbehartiginggroepen

Het Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt (BAJK) zet graag effectief in op belangenbehartiging met als doel: toekomstperspectief creëren voor de Brabantse jonge boeren en tuinders, ofwel de voedselmakers van morgen! Effectief inzetten op belangenbehartging doet BAJK door middel van haar belangenbehartigingsgroepen waarin de krachten van de Brabantse jonge boeren en tuinders gebundeld zijn. Deze belangenbehartigingsgroepen worden vertegenwoordigd door (bestuurs)leden uit de 11 lokale AJK’s en tenminste 1 BAJK bestuurslid. Door deze lokale vertegenwoordiging kan BAJK een gedegen besluitvorming maken rondom belangrijke thema’s. Deze besluitvorming uit zich in het innemen van standpunten. Deze standpunten worden gepubliceerd op de website van BAJK en gecommuniceerd en uitgedragen naar de lokale gemeentes, waterschappen en de provincie Noord-Brabant. De belangenbehartiging gebeurd niet alleen lokaal en provinciaal, maar ook landelijk via het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK), welke op haar beurt op Europees niveau haar geluid laat horen binnen het Conseil Européen des Jeunes Agriculteurs (CEJA).

Het BAJK zet effectief in op belangenbehartiging met als doel: toekomstperspectief creëren voor de Brabantse jonge boeren en tuinders, ofwel de voedselmakers van morgen! Om dit effectief te kunnen doen heeft BAJK vier belangenbehartigingsgroepen opgericht die worden vertegenwoordigd door (bestuurs)leden uit de 11 lokale AJK’s en tenminste 1 BAJK bestuurslid. Door deze lokale vertegenwoordiging kan BAJK een gedegen besluitvorming maken rondom belangrijke thema’s. Deze besluitvorming vindt plaats in de volgende belangenbehartingsgroepen:

–          Belangenbehartigingsgroep ‘Financierbaarheid van de land- en tuinbouw’

–          Belangenbehartigingsgroep ‘Agrarische ontwikkelruimte’

–          Belangenbehartigingsgroep ‘Duurzame teeltsystemen en de beschikbaarheid van water’

–          Belangenbehartigingsgroep ‘Arbeid’

Toetreden leden in belangenbehartigingsgroepen

BAJK leden die zich graag in willen zetten voor de belangenbehartiging van de Brabantse jonge boer en tuinder kunnen toetreden in een belangenbehartigingsgroep. Indien een lid tot een belangenbehartigingsgroep toe wil treden dient deze dit kenbaar te maken door een mail te sturen naar info@bajk.nl. BAJK streeft er naar dat iedere belangenbehartigingsgroep vertegenwoordigd wordt door één lid uit ieder van de 11 lokale AJK’s en tenminste 1 BAJK bestuurslid. Indien dit niet uit eigen initiatief van de leden gebeurd, dan draagt ieder lokaal AJK de verantwoordelijkheid om iedere belangenbehartigingsgroep te vullen met een lid of bestuurslid vanuit het lokale AJK. Dit om een gedegen besluitvorming te kunnen maken en om binnen ieder AJK lokaal in te kunnen zetten op de belangenbehartiging.

Werkwijze belangenbehartigingsgroepen

In de agrarische belangenbehartiging is het belangrijk om snel te kunnen schakelen. Om snel te kunnen schakelen is er voor iedere belangenbehartigingsgroep een WhatsApp groep. In deze WhatsApp groep plaatsen de belangenbehartigingsgroepsleden onderwerpen en thema’s waar vanuit direct actie of op een later moment een standpunt ingenomen dient te worden vanuit de belangenbehartigingsgroepsleden.

Naast deze ‘ad hoc’ belangenbehartiging komen de leden van iedere belangenbehartigingsgroep ook 2 à 3 keer per jaar samen om over bepaalde onderwerpen standpunten vanuit de Brabantse jonge boeren en tuinders in te nemen.

Samenstellingen belangenbehartigingsgroepen

De samenstelling van de belangenbehartigingsgroepen is als volgt:

  • 1 voorzitter;
  • 2 media-aanspreekpunten;
  • 8 algemene leden;

De voorzitter neemt het voortouw binnen de belangenbehartigingsgroep. Zo zal deze vergaderingen inplannen, de agenda opstellen en de kartrekker zijn voor de ‘ad hoc’ belangenbehartiging. De 2 media-aanspreekpunten zijn het gezicht van de belangenbehartigingsgroep en dragen naar de buitenwereld de standpunten uit. De voorzitter en 2 media-aanspreekpunten worden gevoed door de overige algemene leden van de belangenbehartigingsgroep. Samen proberen zij ervoor te zorgen dat er op het thema waarin zij de belangenbehartiging voeren toekomstperspectief gecreëerd wordt voor de Brabantse jonge boeren en tuinders.

Kerngroep Arbeid

Jonge agrariërs komen steeds meer in aanraking met arbeid. Er zijn steeds minder agrarische bedrijven in Nederland, maar de bedrijven die blijven worden steeds groter. Het werk op deze bedrijven

Lees verder »

Kerngroep Agrarische Ontwikkelruimte

De Belangenbehartigingskerngroep ‘Agrarische ontwikkelruimte’ richt zich op het creëren en behouden van voldoende agrarische ontwikkelruimte, zowel in letterlijke als figuurlijke zin. De woningnood, stikstofcrisis en energietransitie zijn enkele voorbeelden van

Lees verder »