Persbericht BAJK, ZLTO en POV: Provinciale Staten Brabant houdt vast aan ramkoers

26 oktober 2019

De Statenleden gaven gisteravond wederom blijk van weinig inzicht in de complexe vraagstukken van het platteland. De bekende politieke stokpaardjes werden bereden. Dat de boerenfamiliebedrijven dit beleid niet zullen overleven en er verdere schaalvergroting, leegstand en kaalslag op het Brabantse land plaatsvindt, wordt niet onderkend. Ook wordt niet gezien dat de natuur-rekenmodellen werken met een onzekerheid van 70 procent voor stikstof. Op papier worden effecten berekend van maatregelen, die er in de praktijk veelal niet zullen zijn. Enkele duizenden boeren aanschouwden het schouwspel tot laat in de avond met boosheid en teleurstelling.

De provincie Noord-Brabant verstedelijkt snel. Sinds 2010 is het aantal inwoners in de stedelijke gebieden met ruim 12 procent toegenomen en het aantal plattelandsbewoners met 7 procent gedaald (Bron: CBS). Voeg daaraan toe: één ongelooflijk complex en op rekenmodellen gebaseerd milieu- en natuurbeleid voor het platteland. Laat achterwege: de economische wetmatigheden en marktontwikkelingen van het platteland. Dit mengsel geeft een complex aan regelgeving, die veel geld kost, niet effectief is en niet valt uit te leggen. In Brabant is dit de realiteit.

Toch bleven de belangrijkste deadlines voor Brabantse veehouders voor het plattelandsbeleid gisterenavond gemakkelijk overeind in de Provinciale Staten. Wat best begrijpelijk is: niemand snapt het, dus niemand kan het uitleggen en weerleggen. In andere provincies in Nederland leidde de confrontatie met de complexe werkelijkheid ertoe dat werd besloten om met sectorpartijen te bekijken hoe hier op een verstandig wijze beleid uit kan volgen. Brabant koos er echter voor om blindelings vast te houden aan z’n eerder gestelde papieren doelen.

Boerenorganisaties erg teleurgesteld
Bart Verhees, POV: “Waarom kiezen Brabantse statenleden ervoor om boeren op te offeren? Waarom wordt niet gewacht met het nemen van besluiten totdat de landelijke stikstofplannen bekend zijn en de berekeningen betrouwbaar? Ontneem oudere boeren niet hun pensioen en jonge boeren hun toekomst!”

Annemarie de Ceuster, BAJK: “Brabant heeft de mond vol van ‘samen’. Maar jonge boeren voelen geen ‘samen’ als het aankomt op het provinciale veehouderijbeleid. Onze noodkreten worden niet gehoord. Er zijn 36 innovatieve stalsystemen in ontwikkeling die nog steeds niet vergund kunnen worden. En ondersteunende middelen om dit te stimuleren, zijn nihil. De Brabantse coalitie leeft op een eiland waar geen ‘samen’ bestaat.”

Wim Bens, ZLTO: “Waarom vinden Brabantse statenleden dat in Brabant strengere maatregelen nodig zijn dan elders? Geef onze Brabantse boeren hetzelfde speelveld en gelijke rechten net als andere Nederlandse boeren. Zij willen naar een duurzamere landbouw met een forse vermindering van emissies. Maar daar hebben ze wel tijd voor nodig. Krijgen ze die tijd niet, dan zal een kaalslag plaatsvinden op het Brabantse platteland. Niet alleen onder de boerenbedrijven, maar ook in de agrifood business.”

Lichtpuntje
Eén lichtpuntje was er wel tijdens het Statendebat. Veehouders die willen investeren in een innovatief stalsysteem dat nog in ontwikkeling is (lees: nog geen Rav-code), krijgen extra tijd. Voor de andere veehouders kwam er slechts drie maanden extra tijd, namelijk tot 1 april 2020, om hun vergunning voor een verbeterd stalsysteem aan te vragen. Dit respijt is geen cadeautje van de provincies voor de boeren, integendeel, de overheid zelf heeft haar zaken niet op orde. Het rekenmodel voor de vergunningen werkt sinds eind mei niet meer en de fout is nog altijd niet hersteld. Er is toegezegd dat in december, misschien januari, meer duidelijkheid volgt na afstemming met het Rijk. De eigen fout wordt gemakshalve afgewenteld op de ondernemers.‹ Terug

Contact

Bezoekadres:
Onderwijsboulevard 225
5223 DE 's-Hertogenbosch


Tel. algemeen 073 74 700 90

 

Postadres:
Postbus 100
5201 AC 's-Hertogenbosch


E-mail: info@bajk.nl

Blijf op de hoogte