Partner aan het woord – FoodUp! Brabant/ Provincie Noord-Brabant

Geld en begeleiding voor omschakelaars naar natuurinclusieve landbouw

De provincie Noord-Brabant ondersteunt veehouders die hun gangbare bedrijfsvoering willen door ontwikkelen naar natuurinclusieve landbouw. De provincie heeft daarom opnieuw € 300.000 ter beschikking gesteld voor omschakelende veehouders.

 

Hulp bij omschakeling

Omdat natuurinclusieve bedrijven een belangrijke bijdrage leveren aan de provinciale opgaven voor bodem en water, biodiversiteit en landschap, biedt de provincie begeleiding en ondersteuning aan veehouders bij de omschakeling naar een natuurinclusieve bedrijfsvoering. Met behulp van een ondernemerscoach stelt de agrariër een omschakelplan op en kan daarmee een subsidie (€10.000) aanvragen. Met de subsidie wordt expertise ingeschakeld om een omschakelplan door te ontwikkelen tot een professioneel businessplan. Bekijk het stappenplan voor doorontwikkeling naar een natuurinclusieve bedrijfsvoering in de veehouderij.

 

100 veehouders

De provincie investeert € 1.000.000, waarmee 100 subsidieaanvragen kunnen worden gehonoreerd. In 2018 is er € 700.000 beschikbaar gesteld, in juli 2021 is dit verhoogd met € 300.000. Voorwaarde om in aanmerking te komen voor deze subsidieregeling is dat je minimaal 10 hectare grond in agrarisch gebruik hebt die voor meer dan 50% van de oppervlakte gelegen is binnen de Groenblauwe mantel of een straal van 1500 meter vanaf de grens van het Natuurnetwerk Brabant. Van deze subsidieregeling en de inzet van ondernemerscoaches wordt volop gebruik gemaakt. We zijn dan ook blij dat het team van ondernemerscoaches is versterkt met Maartje Verhulst.

 

Grondregeling

Als via het businessplan wordt aangetoond dat er voor een rendabele omschakeling meer grond nodig is om extensivering te bewerkstelligen, kan een beroep worden gedaan op de grondregeling voor natuurinclusieve landbouw. Hierbij verkoopt de veehouder eigen grond aan de provincie om die vervolgens terug in erfpacht te nemen. De provincie heeft hiervoor een budget van € 30 miljoen beschikbaar. Omdat op deze gepachte grond sprake is van beperkende gebruiksvoorwaarden, geldt een aangepaste pachtprijs. De agrariër koopt met de opbrengst van de verkochte grond zelf de aanvullende benodigde hectaren. De erfpacht duurt minimaal 26 jaar en geeft de gelegenheid om de investeringen terug te verdienen en geld te reserveren om de gronden terug te kopen, indien wenselijk. De erfpacht zal marktconform zijn. Deze grondregeling geldt alleen voor de economisch haalbare plannen met aantoonbaar voordeel voor biodiversiteit, bodem, water en landschap.

 

Contact en meer informatie

De provincie blijft zich inzetten voor de omschakeling van gangbare naar natuurinclusieve landbouw en nodigt ondernemers in deze randzones van harte uit om contact op te nemen bij belangstelling voor natuurinclusieve bedrijfsvoering. Dit kan met Loes van Erp-Mooren, LMooren@Brabant.nl of Martien Mols, MMols@Brabant.nl. In overleg bekijken we hoe maatwerk kan worden geleverd voor het ontwikkelen van een businessplan.

Laat je ook inspireren door ondernemers die al natuurinclusief boeren of in omschakeling zijn, bekijk de video’s en activiteiten van inspiratiebedrijven of ga naar www.landbouwenvoedselbrabant.nl/natuurinclusief voor meer informatie.