Toekomstbestendige Teeltsystemen 2021-2022

Toekomstbestendige teeltsystemen zijn voor jonge boeren en tuinders belangrijk, want deze
teeltsystemen dragen bij aan een reductie in de emissies van gewasbeschermingsmiddelen en
meststoffen naar grondwater, oppervlaktewater en lucht verminderen. Het is een feit dat jonge
boeren en tuinders trots mogen zijn dat ze al generaties lang inspelen op de maatschappelijke
veranderingen en een belangrijke bijdrage leveren aan de Nederlandse economie. We willen ons in
dit project ‘Toekomstbestendige Teeltsystemen’ richten op welke veranderingen in teeltsystemen en
bemestingsstrategieën nodig zijn om te komen tot toekomstbestendige landbouw.

Provinciale Avond (13 oktober 2021) – ‘Inzicht in veranderingen voor een toekomstbestendige
landbouw’

Het project gaat officieel van start op deze Provinciale Avond. Tijdens deze Provinciale Avond
zoomen we in op het thema ‘Inzicht in veranderingen voor een toekomstbestendige landbouw’ en
wil BAJK graag stilstaan bij de vraag die jonge boeren en tuinders bezig houdt, namelijk: “Welke
veranderingen zijn nog nodig om te komen tot een toekomstbestendige landbouw’. Daarnaast staan
we tijdens deze avond ook stil bij het belang van een samenwerking tussen de plantaardige en
dierlijke sector om te komen tot deze toekomstbestendige landbouw.
Beoogde locatie: Boomkwekerij Van den Berk te Sint-Oedenrode;
Beoogde sprekers: Boomkwekerij Van den Berk over hun toekomstvisie voor het bedrijf en het
bijbehorende teeltsysteem
Rabobank over hun visie op de toekomst van de teeltsystemen in de
plantaardige sector en over de samenwerking tussen de plantaardige en
dierlijke sector o.a. op het gebied van bemesting.
Jan Roefs van het Nederlands Centrum van Mestverwaarding over het
belang van een samenwerking tussen de plantaardige en dierlijke sector om
te komen tot deze toekomstbestendige landbouw en stilstaan bij de
belangrijke rol die meststoffen hierin kunnen vervullen.
Plant Health Cure B.V. (PHC) over het doel om het gebruik van kunstmest,
bestrijdingsmiddelen en chemie zo ver mogelijk terug te dringen, zonder
productieverlies. Dit kan gerealiseerd worden door de ontwikkeling van
nuttige bodemschimmels, bodembacteriën en plantaardige meststoffen die
bodemleven stimuleren en planten weerbaar maken.

Excursies met de lokale AJK’s (oktober 2021 t/m maart 2022)
De praktische kant van dit project ‘Toekomstbestendige Teeltsystemen’ komt naar voren tijdens de
excursies met de lokale AJK’s. Deze excursies worden in samenwerking met de lokale AJK’s bedacht
en uitgevoerd. De praktische excursies worden gericht op de plantaardige sectoren: akkerbouw,
boomteelt, volle grondgroenteteelt, fruitteelt, glastuinbouw en de grondgebonden melkveehouderij.
De excursies worden onderverdeeld onder de volgende thema’s:
• Toepassing van bodemverbeterende producten, waaronder meststoffen in het veld;
• Geheel nieuwe teelttechnieken;