Standpunten BAJK

BAJK heeft als doel efficiënter in te zetten op de belangenbehartiging en hiervoor concrete standpunten te formuleren. Zo hebben we als BAJK samen met ons dagelijks bestuur, de 11 lokale AJK-kringen in Brabant en de belangen behartigingskerngroepen 6 concrete speerpunten geformuleerd, waarop wij onze provinciale belangenbehartiging willen richten.

Wat ons betreft zijn deze speerpunten essentieel om de jonge boer perspectief te geven in de toekomst. Om onze speerpunten kracht bij te zetten zijn wij met gedeputeerde Elies Lemkes-Straver in gesprek gegaan en hebben hierbij onze visie met de speerpunten kunnen overhandigen. Wij hopen dat onze speerpunten meegenomen gaan worden in de land- en tuinbouwvisie van 2021.

Visiefilmpje

Waar we als Brabantse jonge boeren en tuinders behoefte aan hebben en waarin de provincie ons kan ondersteunen hebben wij vastgelegd in onze visie ‘Het perspectief van de jonge Brabantse boer en tuinder’.