Jonge boeren en tuinders laten zich horen! – September 2022

Als BAJK laten we de stem van de jonge boeren horen. We houden jullie graag via dit item op de hoogte van hetgeen waarvoor BAJK zich inzet op het gebied van belangenbehartiging.

Stalaanpassingen en routeplan 2024

Op 7 september heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de zekerheid van de werking van emissie reducerende vloeren in de melkveehouderij. Dit heeft grote gevolgen voor de mogelijkheden die ondernemers in Brabant hebben in de keuze van emissiearme stalsystemen. BAJK heeft zich er opnieuw hard voor gemaakt dat de datum van 1 januari 2024 (het moment dat in Brabant de stallen aangepast moeten zijn) uitgesteld wordt zodat er meer tijd is om de juiste en toekomstgerichte keuzes te kunnen maken. Dit hebben we gedaan doormiddel van verschillende gesprekken met de provincie en artikelen in de Brabantse dagbladen.

Gebiedsgerichte aanpak

Afgelopen zomer hebben de verschillende gebiedsprocessen (GGA’s) niet stil gestaan. Zo waren er in onder anderen ‘De Brabantse Wal’, ‘De Grote Peel’ en de ‘Loonse en Drunense duinen’ gesprekken over de verdere vormgeving van de gebieden. Hierbij waren zowel lokale als provinciale (bestuurs)leden bij betrokken. Binnen deze gesprekken laten we zien dat het belangrijk is om de belangen van de nieuwe generatie boeren en tuinders serieus te nemen. Onderwerpen die binnen deze gesprekken besproken worden hebben betrekking tot bodem, water, klimaat en stikstof.

Uitvoeringsagenda mest

Op dit moment worden de laatste puntjes op de i gezet binnen de uitvoeringsagenda mest van de Provincie Noord-Brabant. Binnen deze uitvoeringsagenda wordt er een plan opgesteld waarbij de bewerking en verwerking van mest in Brabant centraal staat. Het BAJK is in zowel de bestuurlijke als technische gesprekken betrokken om input te geven over dit onderwerp. Vragen die binnen deze gesprekken aan de orde komen zijn onder anderen: ‘Hoe gaan we om met mestverwerkingsinstallaties in het buitengebied?’ ‘Hoe ziet de mest en mineralenbalans van Brabant er uit in 2030?’ en ‘Welke (integrale)systemen kunnen een bijdrage leveren aan de mestverwerking in Brabant?’. Onze kernboodschap in al deze gesprekken is samen te vatten in één woord, namelijk ‘lange termijn perspectief’. Als we toe willen werken naar een systeem van mestbewerking dat integraal problemen en uitdagingen tackelt dan moeten we focussen op de keuzes voor de langere termijn. Hierbij proberen we verschillende korte- en middellange termijn ontwikkelingen zoals de Routekaart 2024 erbij te betrekken.