Privacyverklaring

Privacyverklaring

Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt, gevestigd aan Onderwijsboulevard 225 5223 DE ‘s-Hertogenbosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Onderwijsboulevard 225
5223 DE ‘s-Hertogenbosch
073 74 700 90
www.bajk.nl

Jolijn de Bruin is de Functionaris Gegevensbescherming van Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt zij is te bereiken via info@bajk.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Overige persoonsgegevens die de klant actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op jouw website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Locatiegegevens

– Gegevens over de activiteiten van je klant op jouw website

– Internetbrowser en apparaat type

– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder van 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.  Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bajk.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Zolang je staat ingeschreven voor de nieuwsbrief:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres

Zolang je lid of partner bent van BAJK:
– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bedrijfsopvolger

– Interessegebied binnen de agrarische sector

Je gegevens worden opgeslagen in Exact Online. Meer informatie over de beveiliging van gegevens door Exact Online is hier terug te vinden: https://www.exact.com/benl/veiligheid/

Tevens worden de ledengegevens opgeslagen in Kis.

Delen van persoonsgegevens met derden

Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Maken en publiceren van foto’s en beeldmateriaal

Tijdens de bijeenkomsten van Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt worden er foto’s en video’s gemaakt, welke gebruikt worden in de communicatiemiddelen. Het is onvermijdelijk dat er personen onherkenbaar zijn. Elk lid die een bijeenkomst van Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt bezoekt gaat akkoord met het maken en gebruiken van foto’s en videomateriaal. Indien een lid hier niet mee akkoord is kan deze bezwaar maken via info@bajk.nl. Het Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt verwijdert de foto’s dan direct uit het bestand.
Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt verstrekt foto’s en video’s in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de sociale media van Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt. Deze voorwaarden zijn ook opgenomen in het reglement.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@bajk.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bajk.nl