Beleidskaders voor duurzaam ondernemen

Voor de jonge boer is het belangrijk dat de provincie ervoor zorgt dat al het beleid dat betrekking heeft op de agrarische sector en provinciaal gemaakt wordt duurzaamheidsperspectief heeft. Daarom legt BAJK het verzoek bij de provincie Noord-Brabant neer om:

a. Het toekomstig beleid zo veel mogelijk te baseren op de meerjarenvisie van minimaal 10 jaar, zodat boeren voldoende ver vooruit kunnen kijken, hun bedrijfsvoering hierop kunnen inrichten en investeringen terugverdiend kunnen worden. Dit kan gefaciliteerd met beleid wat feitelijk goed gegrond, transparant en gewaarborgd is met tussentijdse evaluatiemomenten om e.e.a. bij te kunnen stellen waar nodig. Uiteraard, in overleg met de sector.

b. Bij het maken van beleidsvorming de Europese en landelijke lijn na te volgen en niet Brabant-specifiek strengere regelgeving in te voeren, zoals bij de versnelde transitie veehouderij is gebeurd. Zo blijft de jonge boer zich in hetzelfde gelijke speelveld bevinden als jonge boeren uit andere provincies.

c. Jonge boeren en agrarisch deskundigen op voorhand te betrekken bij de vorming van het maken van agrarisch beleid om de haalbaarheid en het
duurzaamheidsperspectief te toetsen. Zo kunnen politieke keuzes die niet praktisch uitvoerbaar of niet effectief zijn voorkomen worden. Dit komt de besluitvorming maar ook zeker de realisatie ten goede.

d. Met de hoogste prioriteit zorgen dat de omgevingsdiensten en beleidsmedewerkers van de provincie zorgen dat de vergunningverlening zo spoedig mogelijk op orde komt zodat vergunningen en daarmee de ontwikkelplannen van agrarisch ondernemers snel gerealiseerd kunnen worden in het belang van de omgeving en ook de provincie en gemeentes.

e. Aan provinciale of gemeentelijke pachtgronden geen bovenwettelijke eisen stellen.