Duurzame teeltsystemen en de beschikbaarheid van water

Voor de jonge boeren en tuinders is het essentieel dat de provincie ondersteunt bij het ontwikkelen van duurzame teelsystemen. Dit om te zorgen dat jonge boeren rekening kunnen houden met klimaatverandering, extreme weersomstandigheden en de beschikbaarheid van water. Daarom legt BAJK het verzoek bij de provincie Noord-Brabant neer om:

a. Een faciliterende rol in te nemen bij het ontwikkelen van precisielandbouwtechnieken die zijn bedacht en getest in de boerenpraktijk door o.a. het opzetten van Brabantse ‘proeftuinen’ en kennisuitwisseling tussen Brabantse jonge boeren en kennisinstituten. Zo komen kennis, data en technieken beschikbaar.

b. Politiek-bestuurlijk erkenning te geven voor de stikstof-, water- en CO2- vastlegging van gewassen en bodem bij duurzaam bodembeheer door boeren en de boeren hiervoor (direct) financieel te compenseren.

c. Druk uit te oefenen op de Rijksoverheid vanuit de provincie (dan wel in IPO-verband) om kunstmestvervangers uit organische mest toe te staan, zodat kringlopen sneller gesloten kunnen worden en daarnaast prioriteit te geven aan mestverwerkings- en bewerkingsactiviteiten die in het voordeel werken van de boer en de bodem.

d. Zorg te dragen voor de beschikbaarheid van voldoende zoet water voor de land- en tuinbouw op zowel zandgronden (beschikbaarheid van bronwater) als in de kleigebieden (vanwege zoute kwel).

e. Waterbuffering en het afvoeren van water te stimuleren en in overleg met de boeren en waterschappen te faciliteren, zodat de gevolgen van klimaatverandering voor de boer en burger beperkt worden.