Financierbaarheid van de land- en tuinbouw

Voor de jonge boer is het belangrijk dat de provincie bij het invoeren van beleidsmaatregelen rekening houdt met de positie waarin jonge boeren en tuinders zich bevinden. Daarom legt BAJK het verzoek bij de provincie Noord-Brabant neer om:

a. Extra faciliterende ondersteuningsmaatregelen voor jonge boeren rondom bedrijfsovername om aan beleidsmaatregelen te kunnen voldoen. Dit is nodig, omdat enkele jaren na bedrijfsovername er weinig budget is om bijvoorbeeld te kunnen investeren in emissiearme systemen, teeltondersteunende voorzieningen of energiebesparende maatregelen.

b. Een forse korting te geven op de legeskosten bij vergunningsaanvragen. Dit om bedrijfsoverdracht en innovatie in de agrarische sector te stimuleren. Door de hoge legeskosten weerhoudt de provincie de (jonge) boeren om optimaal gebruik te maken van hun bouwblok en bedrijfspotentieel omdat een wijziging of uitbreiding te veel niet-rendabele kosten met zich mee brengt.

c. Een kartrekkersrol in te nemen bij het vernieuwen van de verdeling van marges over de gehele keten. Op dit moment is de verdeling van de marges oneerlijk. Hieraan ligt onder andere ten grondslag dat op dit moment het grootste gedeelte van de investeringen voor verduurzaming bij de primaire agrarische sector terecht komen. Dit zorgt voor een enorme kostenstijging voor de jonge boer en tuinder en hierdoor komen de marges en het toekomstperspectief voor hen nog verder onder druk te staan. De kosten voor verduurzaming zouden door de gehele agro- en foodsector gedragen moeten worden en hiervoor is een vernieuwing van de verdeling van de marges nodig.