Provinciale visie BAJK wordt geüpdatet. Denk jij mee?

BAJK heeft in 2021 een visie gestuurd aan de provincie Noord-Brabant. In de afgelopen jaren is er op het gebied van belangenbehartiging veel gebeurd en daarom heeft BAJK besloten om haar visie aan te scherpen op de gebieden van:
• Water
• Natuur
• Mest
• Stikstof
Wil jij op deze thema’s graag input leveren? Meld je dan samen met je inbreng uiterlijk 14 februari via info@bajk.nl. 

Op woensdagavond 28 februari wordt tijdens de BAJK belangenbehartigingsavond de conceptvisie besproken met de aanwezige leden. Wil je hier bij zijn? Meld je dan aan via info@bajk.nl.

De  straks geupdate visie bestaat uit de volgende punten:

1. Ruimtegebruik en grond (omgevingsvisie, gronduitgiften, pacht, beschikbaarheid grond, etc.)
2. Water (kwaliteit, berging, beschikbaarheid, etc.)
3. Stikstof, mest, vergunningverlening (o.a. stalsystemen, latente ruimte, legeskosten, integrale stalsystemen, etc.)
4. Natuur (wolf, beheer, etc.)
5. Arbeids(markt)beleid (huisvesting, opleiden, etc.)
6. Duurzaam agrarische ondernemerschap (energie, bedrijfsopvolging, regelingen, subsidies, ruilverkaveling / verplaatsing, etc.)
7. Duurzame voedselproductie (kennisontwikkeling, duurzame veehouderij, dierwaardig, duurzame teeltsystemen, gewasbescherming, plantgezondheid, etc.)